Ďalšie informácie – Dotácie na stravu

Milí rodičia ,

dňa 1.08. 2021 nadobudli účinnosť právne úpravy Zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách. ( Bližšie informácie v znení zákona )

Uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/ 2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu detí :

Všetci predškoláci do 6 rokov veku majú nárok na dotáciu na stravu vo výške 1,30 € . Na tieto deti si rodičia nemôžu uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus, keďže poberajú dvojnásobný daňový bonus.

  1. Nárok na dotáciu na stravu končí od nasledujúceho mesiaca v ktorom dieťa dovŕšilo 6 rokov veku ( napr. dieťa dovŕši 6 rokov v mesiaci september 2021 , v septembri ešte dostane dotáciu na stravu , ale od mesiaca október už nárok na dotáciu na stravu nebude mať. )

Rodičia si preto môžu u zamestnávateľa požiadať o zvýhodnený daňový bonus . V prípade, že si nepožiadaju o daňové zvýhodnennie -čo potvrdia čestným vyhlásením o neuplatnení si nároku na sumu daňového zvýhodnenia , má dieťa naďalej nárok na dotáciu na stravu.

Tlačivo čestného vyhlásenia k vyplneniu nájdete TU:

2. Nárok na dotáciu na stravu majú aj deti , ktoré žijú v domácnosti ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. v takomto prípade rodič musí do MŠ priniesť potvrdenie z UPSVaR riaditeľke školy a prosíme hlásiť tento stav hneď na začiatku školského roka.

3. Nárok na dotáciu na stravu majú aj deti ktoré dovŕšili 6 rokov a žijú v domácnosti v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil ,alebo si nemohol uplatniť na dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. , ktoré dovŕšilo 6 rokov veku žijúce s ním v domácnosti

Poznámka : Tlačivo čestného vyhlásenia rodičia pri nástupe vypíšu , prípadne prinesú vyplnené a odovzdajú na triede p. učiteľkám ( prosíme nevypĺňať dátum , bude doplnený podľa dátumu zaslania žiadostí na dotácie pre deti.

Ďakujeme vedenie školy