Dôležitý oznam- Nové VZN

MILÍ RODIČIA ,

Zriaďovateľ Mesto Žilina vydal nové Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023

( ďalej len VZN ) o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina , v súvislosti s tým Vám oznamujeme nasledovné :

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa mení s účinnosťou od 01. 04. 2023

na ……….25,00€………………. na jedno dieťa.

Žiadame vás o úpravu výšky trvalých príkazov vo svojich bankách k 15-temu dňu v mesiaci. Do popisu k platbe vás prosíme vždy uvádzať meno dieťaťa a triedu, ktorú dieťa navštevuje (stačí 1., 2., 3. trieda )

Prosíme vás o individuálne oboznámenie sa s celým znením VZN v prílohe .

Riaditeľstvo MŠ