Dôležitý oznam – Zátvor MŠ

MILÍ RODIČIA ,

Na základe zvýšenej chorobnosti detí MŠ RÚVZ regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal rozhodnutie

o zákaze výchovno- vzdelávacej činnosti z dôvodu

zamedzenia šírenia respiračných chorôbv čase od 20.12.2022 do 26.12. 2022 .

Prosíme o zabezpečenie starostlivosti o deti v týchto nasledovných v dňoch 20.-22.12.2022, kedy mala

byť ešte prevádzka MŠ. K nahliadnutiu vám zasielame celé znenie Rozhodnutia RÚVZ .

   

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V ŽILINE

                                          V.Spanyola 27, 01171  Žilina

 Číslo spisu

HDM-8202/3929/2022-8202/2022/Mih                                                       Žilina  19. 12. 2022

                                                                     ROZHODNUTIE

                                                       Popis konania / Účastníci konania

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline (ďalej len „RÚVZ so sídlom v Žiline“) ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c), § 6 ods. 1 v spojení s prílohou č. 1 a ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon NR SR č. 355/2007 Z.z.) na vydanie rozhodnutia vo veci posúdenia opatrení a nariadení podľa § 48 ods. 4 písm. d)  a  e) a § 12 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. m) a n) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. pre Materskú školu, Gemerská 1772, 010 08 Žilina s prideleným IČO: 37905198 a v súlade s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“                      

                                                                              Výrok

nariaďuje

pre Materskú školu, Gemerská 1772, 010 08 Žilina

v čase od 20.12.2022 do 26.12.2022 (vrátane) nasledovné karanténne opatrenia v Materskej škole, Gemerská 1772, 010 08 Žilina:

    1. zákaz činnosti – výchovno-vzdelávací proces, 

    2. zákaz organizovania kultúrnych, spoločenských a športových podujatí pre deti a mládež.

Vydaním tohto rozhodnutia dňa 19.12.2022 RÚVZ so sídlom v Žiline začal správne konanie podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku, pretože ide o zabezpečenie prerušenia procesu šírenia nákazy.

                                                                         Odôvodnenie

Dňa 19.12.2022 riaditeľka Materskej školy, Gemerská 1772, 010 08 Žilina  telefonicky, písomne oznámila RÚVZ so sídlom v Žiline, oddeleniu hygieny detí a mládeže, že z celkového počtu 87 detí v MŠ zapísaných v šk. roku 2022/2023 chýba 47 detí, čo predstavuje neprítomnosť 54,02 % členov kolektívu. V zmysle Odborného usmernenia MZ SR z roku 2001 o vykonávaní surveillance chrípky a chrípke podobných akútnych respiračných ochorení sa v Čl. 1, ods. 4 v charakteristike epidémia chrípky za epidémiu v kolektíve považuje, ak ochorie viac ako 30 % členov kolektívu.Vzhľadom na uvedené a v záujme zastavenia procesu šírenia nákazy Regionálny  úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline využil ustanovenia § 12 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. m) a n) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z., t.j. opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení, opatrenia zakazujúce alebo obmedzujúce hromadné podujatia a zákaz činnosti alebo prevádzky.

S účastníkom  konania bol zákaz činnosti  prekonzultovaný a účastník  konania súhlasil so zákazom.

Správny orgán upustil od formálneho procesného postupu predpísaného zákonom o správnom konaní z dôvodov, že povinnosti uvedené vo výroku rozhodnutia (zabezpečenie prerušenia procesu šírenia nákazy) je nevyhnutné plniť ihneď.

Na základe uvedeného je rozhodnuté tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

                                                                                 Poučenie

Podľa § 53 a § 54 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina.

Vzhľadom  na   zastavenie  procesu šírenia nákazy a z dôvodu všeobecného záujmu sa v zmysle § 55 ods. 2 správneho poriadku vylučuje odkladný účinok odvolania. Podľa § 55 ods. 3 správneho poriadku sa proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku nemožno odvolať.

Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa správneho súdneho poriadku – zákon č. 162/2015 Z. z., ak nadobudlo právoplatnosť po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku a to odvolaním podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 MUDr. Martin Kapasný PhD, MPH

regionálny hygienik