Dotácia na stravovanie -dôležité informácie

Dotácia na stravovanie od 01.07.2022

Od 1. júla 2022 vstupuje do platnosti zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorým sa upravujú podmienky na získanie dotácie na stravovanie.

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravovanie“) možno získať na:

  1. dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

Ak ste poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo žijete v domácnosti, ktorej príjem je na hranici životného minima – po prepočítaní príjmu na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej „ÚPSVaR“) môžete poberať dotáciu na stravu (prepočítať príjem domácnosti  je potrebné ísť od 11.07.2022, aby Vám dotácia na stravovanie mohla byť priznaná na I. polrok šk. roka 2022/2023). Skutočnosť, že ste poberateľov dávky v hmotnej núdzi alebo príjem vašej domácnosť je na hranici životného minima, oznámite  vedeniu  Materskej školy Gemerská 1772, Žilina ,

Ak sa zamestnáte, oznámite túto skutočnosť vedeniu Materskej školy Gemerská 1772, Žilina – v tomto prípade môžete poberať dotáciu na stravu do skončenia školského polroka, v ktorom ste poberali dávku v hmotnej núdzi alebo váš príjem bol najviac vo výške životného minima. Následne bude dotácia zrušená.

Ak sa počas roka dostanete do situácie, kedy začnete poberať dávku v hmotnej núdzi alebo príjem vašej domácnosti bude najviac vo výške životného minima, oznámite túto skutočnosť vedeniu Materskej školy Gemerská 1772, Žilina a po potvrdení z ÚPSVaR-u, bude mať vaše dieťa nárok na dotáciu na stravovanie

  • dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti na základe podpísaného čestného vyhlásenia

Dotáciu na stravovanie na základe čestného vyhlásenia o nepoberaní daňového bonusu môžu získať len predškoláci a žiaci ZŠ.

Deti, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku nie je možné súbežné poberanie daňového bonusu a dotácie na stravovanie.

Ak nepoberáte daňový bonus (nepracujete), vypíšete čestné vyhlásenie o nepoberaní daňového bonusu, na základe ktorého Vám bude priznaná dotácia na stravu. Čestné vyhlásenie prinesiete do Materskej školy  v termíne do 29.07.2022

Ak sa zamestnáte a vznikne Vám nárok na daňový bonus, túto skutočnosť urýchlene oznámite v jedálni a riaditeľovi školy, ktorý zruší poberanie dotácie na stravovanie a stravu v školskej jedálni si budete platiť.

Ak počas roka stratíte nárok na daňový bonus, túto skutočnosť oznámite vedúcej školskej jedálne  a na základe čestného vyhlásenia bude vaše dieťa poberať dotáciu na stravu.

Druhy daňových bonusov od 01.07.2022 (po splnení podmienok):

  • Na dieťa, ktoré ešte nedovŕšilo 15 rokov veku vo výške 70,00 €
  • Na dieťa, ktoré dovŕšilo 15 rokov veku  vo výške 40,00 €

Upozornenie: Pre rodičov detí, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku a pracujú, je výhodnejšie poberať daňový bonus, ktorý má vyššiu  hodnotu ako dotácia na stravovanie. Ak pracujete, uistite sa, že poberáte daňový bonus – stravu v školskej jedálni si budete platiť.

Dotácia na stravovanie sa poskytuje vo výške 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo obed.

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia a formulár na posúdenie príjmu bude k dispozícii TU:

aj v časti Tlačivá na stiahnutie a na šatniach 1. a 2. triedy MŠ Gemerská .

V prípade akýchkoľvek nejasností komunikujte so školou, aby sa predišlo zbytočným nedorozumeniam a komplikáciám.