Dotácia na stravovanie – usmernenie

Milí rodičia ,

na základe dotazov Vám opakovane posielame malé usmernenie

PRE MŠ:

Na základe novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR dotácia na stravovanie pre všetkých predškolákov a žiakov ZŠ skončila.

Od 01.09.2021 dotáciu na stravovanie (1,30€/deň) možno poskytnúť na:

–          dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima bez ohľadu na vek. Je potrebné priniesť potvrdenie z úradu práce.

–          každé dieťa MŠ, ktoré je predškolák a nedovŕšilo 6 rokov. Rodič musí podpísať čestné vyhlásenie. Zákonní zástupcovia týchto detí poberajú dvojnásobný daňový bonus – je možné súbežné poskytovanie dotácie a bonusu.

–          dieťa MŠ, ktoré je predškolák a dovŕšilo 6 rokov, ak si na neho zákonný zástupca neuplatnil alebo nemohol uplatniť zvýšený daňový bonus (napr. nezamestnaní, poberatelia dôchodkov …) – zákonný zástupca podpíše čestné vyhlásenie, že nepoberá zvýšený daňový bonus.

Upozorňujeme, že ak je možnosť poberať zvýšený daňový bonus, je to výhodnejšie ako požiadať o dotáciu.

Zákonní zástupcovia žiakov, ktorí majú záujem o dotáciu na stravovanie prinesú čestné vyhlásenie do školy najneskôr 06.09.2021 (budú mať dotáciu aj za september). V prípade zmeny je povinnosťou zákonného zástupcu upovedomiť školu do konca mesiaca, v ktorom zmena nastala.