Letná prázdninová prevádzka MŠ

Riaditeľstvo MŠ Gemerská v súčinnosti so zriaďovateľom Mestom Žilina

oznamuje rodičom termín letnej prázdninovej prevádzky.

 

MŠ Gemerská bude počas letných prázdnin otvorená nasledovne:

v čase od 01.07.2019 – do 26.07.2019.

Žiadame preto rodičov, ktorí  s ú r n e potrebujú zaradiť dieťa na letnú prázdninovú prevádzku,

aby nahlásili svoj záujem do zoznamov na šatniach jednotlivých tried v MŠ v termíne predbežne

do konca februára 2019. Po uskutočnení  nahlásenia  vášho záujmu budete informovaní o počte

tried  v prevádzke. 

Deti prosíme prihlasovať iba v stanovenom termíne, každý na svojej kmeňovej materskej škole !

Upozorňujeme rodičov, že v tomto školskom roku sa deti na iné materské školy neprihlasujú.

Výnimku budú tvoriť iba materské školy, ktoré budú zatvorené z dôvodu prestavby a ich deti

budú zaradené podľa potreby na materské školy v blízkom okolí.

Keďže je nutné uskutočniť  sanitárne práce a veľké upratovanie priestorov MŠ a  zabezpečiť aj 

nárok na čerpanie dovoleniek zamestnancov,  bude v prevádzke obmedzený počet tried . 

 

  Vedenie MŠ