Organizačné pokyny k novému šk. roku

MILÍ RODIČIA ,

dňom 2.09.2022 začíname nový školský rok 2022/2023 . V školskom roku sa i naďalej budeme riadiť pokynmi MŠ SR ,  zriaďovateľa Mesta Žilina a riaditeľstva MŠ.

Dovoľte oboznámiť Vás s nasledovným :

PREVÁDZKOVÉ POKYNY :

° Prevádzka MŠ je  od 6.30 hod do 16.30 hod. 

Prevádzka jednotlivých tried je nasledovná  :

 1.trieda :  od 7.00  hod  do 15, 45 hod.

2.trieda :  od 6.30 hod.  do  16.20 hod .  /zberná a rozchodná trieda !!! /

3. trieda :  od 7.15 hod   do   15.45 hod.

4.trieda:   od 7.15 hod    do    15.45  hod .

Rodičia ráno  s deťmi vstupujú do šatní svojich  tried  (podľa zaradenia detí ), nájdu si skrinku , vložia do nej osobné veci detí , deti sa prezlečú a prezujú a odvedú deti podľa času nástupu do príslušnej triedy podľa ich prevádzky. Ak prídete v čase prevádzky vašej  triedy , nastupujete priamo na vašu triedu.

° Menné zoznamy detí  zaradených na  triedy  budú zverejnené vo vstupných chodbách  na dverách pri schodištiach   a na vstupných dverách do  jednotlivých tried .

Zoznam základných  potrebných vecí  : 

                                             prezuvky s pevnou podrážkou, (nie nasúvacie šlapky)

                                             balíček náhradných vecí ( spodné prádlo, pančušky,tričko,

                                              tepláčky, legínky….v obale sáčku,vrecúšku)

                                             pyžama,

                                             uteráčik – malý detský , s uškom na zavesenie  

 Prosíme všetky osobné veci detí označiť menom, prípadne monogramom !                                           

POVINNOSŤ   RODIČOV :

° Rodič , zákonný zástupca dieťaťa, vypisuje pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti . Toto vyhlásenie podpisujete  taktiež pri prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v dĺžke 5 a viac po sebe nasledujúcich dní ! /víkendy a sviatky sa nerátajú/

Tlačivo vyhlásenia o bezpríznakovosti je možné stiahnuť si  hore na lište s označením  : „ TLAČIVÁ  NA STIAHNUTIE „ , predom si ich vypísať  a priniesť v deň nástupu do MŠ  prípadne  bude  prístupné na vypísanie v šatniach tried.

Tlačivo o bezpríznakovosti  odovzdáte pri nástupe pani učiteľke na triede .

Prosíme o pravidelné sledovanie správ zverejňovaných na webovej stránke MŠ – www.msgemerska.sk , kde vám budú prístupné aktuálne informácie.

Vedenie školy