OZNAM – Zmena v stravovaní od 1.01. 2019

Milí rodičia ,

v zmysle novely  Zákona č.544/2010 Z.z.  o dotáciách v pôsobnosti  MPSVaR SR  vám  oznamujeme,

že od 1.januára 2019  bude  stravovanie predškolákov dotované od štátu sumou 1,20  € na jeden odobratý obed .

Kedže stravná jednotka detí na MŠ je v zmysle VZN Mesta Žilina č.10/2017   -1,19 € na nákup potravín + 0,10 €

výška režijných nákladov – čiže spolu 1,29 € , rodičia detí predškolákov budú hradiť  na stravu len rozdiel

 doplatok 0,09 za každý odobratý obed .

Zákonný zástupca dieťaťa je plne zodpovedný za odhlasovanie a prihlasovanie dieťaťa  zo stravy ,

spôsob odhlasovania a prihlasovania ostáva v platnosti v zmysle školského poriadku materskej školy, 

V prípade, že dieťa nebude odhlásené zo stravy,  zákonný zástupca uhradí plnú sumu stravnej jednotky .

Preplatok za obdobie do 31.12.2018 bude vrátený na základe žiadosti zákonných zástupcov v mesiaci január 2019.

  Bližšie informácie Vám budú priebežne oznamované vedúcou školskej jedálne . 

 

                                                                                                                                               Vedenie školy