Prejednanie platieb rodičov – odsúhlasenie

Milí rodičia ,

na základe prejednania finančného stavu príjmov ZRŠ v minulom školskom roku 2019/2020 s pani pokladníčkou výboru rodičovského združenia , Vám zasielame nasledovné informácie :

1. Z vyzbieraného príspevku boli deťom uhradené plánované : Mikulášsky balíček , hračky pod vianočný stromček , odmena za karnevalovú masku , darček k MDD, rozlúčkové knihy pre predškolákov odchádzajúcich do ZŠ.

2. Neuhradené boli plánované divadlá , ktoré sa pre prerušenie prevádzky MŠ od 3.mesiaca 2020 nekonali. Zostatok príjmu na účte RZ bude teda zohľadnený vo výške poplatku RZ v tomto školskom roku . Z tohto dôvodu sme pristúpili k návrhu zníženia výšky poplatku v tomto školskom roku na sumu 18,00 € na jedno dieťa . Keďže je potrebné ,aby ste si odsúhlasili výšku poplatku a nebolo možné zvolať plenárne RZ , žiadame Vás o vaše vyjadrenie súhlasu, respektíve nesúhlasu s navrhovanou sumou písomnou formou . Do zoznamov detí na jednotlivých šatniach tried, prosíme vaše vyjadrenie potvrdiť vašim podpisom.

V prípade vášho schválenia , bude poplatok ZRŠ odovzdávaný na jednotlivých triedach pri rannom odovzdávaní , prípadne popoludňajšom preberaní detí . Zároveň vám bude odovzdaný príjmový pokladničný doklad od pani pokladníčky RZ.

Úhrada poplatku sa uskutoční v čase od :

19.10. 2020 – 23.10. 2020

Zároveň vás rovnakým spôsobom žiadame aj o vyjadrenie sa k triednemu ročnému príspevku – Triednemu Fondu – v sume 15,00 € , z ktorého budú hradené individuálne potreby na dovybavenie jednotlivých tried . Tento príspevok sa bude hradiť na triedach v čase :

od 23.11. 2020 – 27.11. 2020

Písomné odsúhlasenie poplatkov prosíme uskutočniť do termínu 15.10. 2020 .

Zároveň vám veľmi pekne ďakujeme za vaše odvedené 2% z daní pre našu MŠ , za ktoré boli deťom zakúpené posteľné obliečky a v pláne sú telocvičné žinenky na pohybové aktivity detí na všetky triedy.

Ďakujeme za vašu súčinnosť a prosíme vás o dodržanie stanovených termínov .

Vedenie školy .