Usmernenia počas mimoriadnej situácie COVID -19

Milí rodičia ,

máme za sebou prvý mesiac školského roka 2020/2021 .Keďže osobné kontakty a komunikácia nás všetkých sú počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid -19 obmedzené, a situácia sa zhoršuje, posielame Vám usmernenia MŠ SR k postupu škôl pri realizácii výchovno- vzdelávacieho procesu aktualizované 30.09. 2020 a organizačné pokyny k ďalšej prevádzke školy.

Prevádzkovanie jednotlivých tried ostáva aj v mesiaci október 2020 v nezmenenom režime . Každá trieda začína prevádzku od 6.30 hod.- do 16.20 hod. , prevádzka MŠ končí a budova školy sa uzatvára o 16. 30 hod. Triedne kolektívy sa nebudú spájať ,rodičia privádzajú a odvádzajú deti len do svojej triedy.

Krúžková činnosť detí sa dočasne pozastavuje , keďže v skupinách detí prihlásených na krúžky sú deti z viacerých tried a nie je možné triedne kolektívy spájať. Žiadame rodičov , ktorí si podali prihlášky na krúžky ,aby predbežne krúžky neuhrádzali !!! V prípade zmeny opatrení ,Vás budeme o ďalšom postupe krúžkovej činnosti informovať.

Žiadame rodičov striktne dodržiavať už doposiaľ platné aj aktuálne hygienicko-epidemiologické opatrenia :

° V priestoroch budovy MŠ ( v interiéri aj exteriéri ) používať rúška, pri vstupe do budovy používať dezinfekciu rúk. Dodžiavať zákaz pohybu v priestoroch MŠ bez rúška !!!

°Deťom do skriniek zabezpečiť náhradné rúško v hygienickom obale.

°Obmedziť zdržiavanie sa v budove na nevyhnutný čas prípravy dieťaťa v šatni .

°Hlásiť stavy chorobnosti detí, alebo členov rodiny v spoločnej domácnosti v súvislosti s podozrením ,alebo pozitívnym nálezom testovania na Covid – 19 .

° Nekonajú sa :

° rodičovské združenia

° zasadnutia rady rodičov a rady školy.

Pokyny , informácie , správy o činnosti školy , poriadky škôl, si rodičia budú môcť individuálne prezrieť a sledovať na web.stránke školy , budú prejedávané a realizované dištančnou formou .

Členom rady školy budú písomnosti zasielané k prejednaniu a schváleniu e-mailovou poštou , zverejnené budú na na web.stránke školy v časti : “ Zverejňovanie“

V rámci podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí sa školám a školským zariadeniam

neodporúča :

  1. organizovať školy v prírode, lyžiarske výcviky
  2. organizovať kultúrne ,umelecké a tanečné aktivity , besiedky, mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu.
  3. realizovať krúžkovú činnosť detí ani plavecké kurzy
  4. telesnú a hudobnú výchovu sa odporúča realizovať len teoretickou formou

Dúfame, že túto pre nás všetkých neľahkú situáciu spoločnými silami a disciplínou zvládneme . Prajeme Vám veľa zdravia !!!!

Vedenie školy