Usmernenie k platbám od 01.04.2023

Milí rodičia,

ako sme vás už informovali, podľa nového VZN Zriaďovateľa Mesta Žiliny č. 3/2023, sa od 01.04.2023 upravuje výška platby na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov v MŠ mesačne na 25,00,-€.

Deti, ktoré majú jeden rok pred nástupom do ZŠ – predškoláci, tento poplatok nehradia.

Rodičom, ktorí už v mesiaci marec omylom uhradili tento poplatok vo výške 25,00,-€, bol preplatok 5,00,-€ vrátený na účty.

Poplatok za stravné sa od 01.04.2023 mení podľa nového VZN nasledovne:

Desiata…………..0,50,-€

Obed………………1,20,-€

Olovrant…………0,40,-€ spolu 2,10,-€.

Režijné náklady na jeden deň …..0,20,-€

Stravná jednotka plus režijné náklady je spolu 2,30,-€ na deň.

Platby za stravu sa hradia vždy koncom mesiaca preddavkovo na nasledujúci mesiac, neodstravované a odhlásené dni sa z platby odrátajú.

Prosíme o správnu a včasnú úhradu platieb podľa nového VZN Mesta Žiliny.

Vedenie MŠ