Usmernenie k vydávaniu rozhodnutí

MILÍ RODIČIA ,

na základe dotazov niektorých rodičov , Vám zasielame malé usmernenie týkajúce sa potreby

oboch rodičov, zákonných zástupcov detí prevziať si rozhodnutie o prijatí ,resp. neprijatí detí na

predprimárne vzdelávanie.

V prípade ,že v daných termínoch nebude možné prísť si osobne prevziať rozhodnutie obom rodičom ,

je možné písomne splnomocniť manžela, manželku ……druhého zákonného zástupcu ….k prevzatiu rozhodnutia za neho .

V prípade, že zákonní zástupcovia dieťaťa nebývajú v spoločnej domácnosti a nebude možné splnomocnenie poskytnúť , je potrebné , aby si rozhodnutie prevzali obaja osobne ,ak vám nebolo možné rozhodnutie zaslať do elektronickej schránky.

Po uplynutí doby na prevzatie v uvedených termínoch , Vám budú neprevzaté rozhodnutia zaslané doporučene poštou na Vami uvedenú adresu miesta, kde sa rodič zdržiava, ak sa nezdržiava v mieste trvalého bydliska.

Vedenie školy