Vydávanie rozhodnutí

MILÍ RODIČIA ,

na základe poskytnutých informácii pri podávaní žiadostí rodičov , zákonných

zástupcov detí o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie Vám oznamujeme

nasledovné :

° Rodičom detí , ktorí majú aktívnu elektronickú schránku budeme zasielať

rozhodnutia o prijatí, respektíve neprijatí detí nasledovné dni priamo do

elektronickej schránky v čase do 30.06. 2022

°Rodičia detí, ktorí nemajú aktívnu elektronickú schránku si prevezmú

rozhodnutia v listinnej podobe v nasledovných dňoch

27.06. 2022 ( t.j. pondelok ) v čase od 7.00 hod. – do 16.00 hod .

28. 06. 2022 ( t.j. utorok) v čase od 7.00 hod .- do 14.00 hod.

° Rodičom detí , ktorí požiadali o zaslanie poštou , budú rozhodnutia zaslané

doporučene slovenskou poštou, taktiež aj rodičom , zákonným zastupcom

detí v prípade neprevzatia rozhodnutí v daných termínoch.

S pozdravom Jana Krajčušková

riaditeľka školy