Zápis detí do MŠ v školskom roku 2022/23

MILÍ RODIČIA ,

zápis detí do materskej školy na školský rok 2022 /2023 sa po dohode so zriaďovateľom Mestom Žilina uskutoční v termíne od 11 .05. 2022 do 13. 05. 2022.

Rodič, zákonný zástupca dieťaťa doručí písomnú žiadosť materskej škole spolu s potvrdením o zdravotnom stave a očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Doručenie žiadosti je možné osobne, prípadne na mailovú adresu našej materskej školy msgemerská@gmail.com (scen s podpismi oboch zákonných zástupcov a pečiatkou a podpisom všeobecného lekára ), prípadne poštou na adresu MŠ.

Žiadosť spolu s potvrdením od všeobecného lekára si nájdete na tejto web stránke – lišta : tlačivá na stiahnutie.

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

Podmienky sú stanovené v §59 ods.1 a 2 školského zákona č.245/2008 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prednostne sa prijímajú:

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, (dieťa, ktoré do 31.08.2022 dosiahne päť rokov veku),
  • deti na predprimárne vzdelávanie v spádovej oblasti našej materskej školy,
  • deti, ktoré dovŕšia šesť rokov veku, ale nedosiahli školskú spôsobilosť, t.j. deti, ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy riaditeľka materskej školy vydá do 30.06.2022.