Zápis detí na školský rok 2021 /2022

MILÍ RODIČIA ,

zápis detí do materskej školy na školský rok 2021 /2022 sa uskutoční v zmysle vyhlášky č. 306/08 z.z. o materskej škole, v znení vyhlášky č. 308/09 z.z. č. 438/20 a v znení ďalších predpisov, v termíne

od 12 .05. 2021 do 14. 05. 2021

Rodič, zákonný zástupca dieťaťa doručí písomnú žiadosť materskej škole spolu s potvrdením o zdravotnom stave a očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Spôsob podávania žiadostí :

  • zaslať e-mailovou poštou na email. adresu materskej školy msgemerska@gmail.com v naskenovanom formáte
  • žiadosť zaslať cez tento elektronický formulár – klik na link : https://forms.gle/ECzkkRT6nUp7nwceA
  • vyplnenú a potvrdenú žiadosť + potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa zaslať poštou na adresu Riaditeľstvo MŠ Gemerská 1772, 010 08 Žilina
  • osobné podanie žiadosti bude možné len v nevyhnutnom prípade, ak to dovolí priaznivá epidemiologická situácia !

Prosíme o dodržanie termínu podávania žiadostí v stanovenom termíne !!!!