O nás

Základné informácie o materskej škole

Materská škola  je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, zriaďovateľom je Mesto Žilina.

Charakteristika materskej školy

Materská škola má štyri triedy. Kapacitu tried stanovuje prevádzkový poriadok MŠ v súlade so schválením  RÚVZ a podmienok zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského   zákona).  Poskytujeme celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytujeme i možnosť poldenného pobytu v MŠ podľa stanovených kritérií.

Materská škola je účelové zariadenie pavilónového typu s prízemím a poschodím s kompletným príslušenstvom tried pre deti v dvoch pavilónoch. Tretí pavilón je hospodársky s vlastnou vývarovňou a ostatnými hospodárskymi a kancelárskymi priestormi. Budova školy sa nachádza  na sídlisku  Vlčince III , v príjemnom tichom prostredí záhrady plnej zelene, mimo dopravnej premávky.

Prevádzka materskej školy

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:30 hodiny do 16:30 hodiny denne. Konzultačné hodiny riaditeľa školy pre rodičov:

od   10:15 do 12:15 hodiny

Konzultácie možno dohodnúť osobne alebo na tel. čísle 041/52 520 44

Čas prevádzky materskej školy sa prerokúva s rodičmi vždy na začiatku školského roka, dĺžku prevádzky schvaľujú rodičia na prvom plenárnom zasadaní rodičov .

Prevádzka MŠ je zabezpečená aj v čase letných prázdnin podľa harmonogramu prevádzky škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina – predbežne na tri týždne . Informácie o školách v prevádzke počas letných prázdnin sa dozvedia rodičia 2 mesiace vopred.

Podmienky prijatia a dochádzka dieťaťa do MŠ

Deti sa do materskej školy k začiatku školského roka zapisujú zvyčajne v mesiaci apríl- máj  alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita predškolského zariadenia. Prednostne sa prijímajú 5-6 ročné deti , deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou.

Vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu s lekárskym potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa rodič odovzdá osobne v čase zápisu detí do MŠ riaditeľke, prípadne zástupkyni riaditeľky MŠ. Budú mu pokytnuté ďalšie informácie k prijatiu dieťaťa a riaditeľka súčasne získa doplňujúce informácie o dieťati, ktoré poslúžia k úspešnej adaptácii jeho prijatia v kolektíve.

Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič, zákonný zástupca dieťaťa riaditeľke MŠ . Pokiaľ rodič toto rozhodnutie do uvedeného termínu od riaditeľa základnej školy neobdržal, upozorní riaditeľku MŠ o predpokladanom odložení školskej dochádzky dieťaťa z dôvodu, aby malo dieťa rezervované miesto v MŠ pre ďalší školský rok.
Rodič  dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predloží spolu s prihláškou a potrebnými dokladmi o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie speciálneho pedagóga a psychológa, ktorí vo svojom posudku navrhnú zníženie počtu detí v triede vzhľadom na charakter postihnutia dieťaťa.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. o neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka si rodič prevezme u riaditeľky MŠ osobne do 30 dní po uskutočnení zápisu dieťaťa do MŠ.

Rovnako aj prípade prijímania dieťaťa počas školského roka  si rodič prevezme rozhodnutie riaditeľa MŠ   do 30 dní odo dňa podania žiadosti o prijatie.

Prijatiu zdravého  dieťaťa , alebo dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže predchádzať adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v MŠ po dohode rodiča s riaditeľkou MŠ. V prípade zníženia adaptačnej schopnosti v záujme zdravého vývinu dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní s rodičmi, alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky do materskej školy na dohodnutý čas alebo o ukončení tejto dochádzky.

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením MŠ (s výnimkou mzdových nákladov) prispieva rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.

Výška príspevku je podľa Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), určená zriaďovateľom – Mestom Žilina. Uhrádza sa mesačne vo výške, ktorá nepresahuje 7,5 % životného minima. Podľa VZN Mesta Žiliny č.17 /2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, sa upravuje výška mesačného príspevku na 17,00 € s účinnosťou od 11.10.2012 .
Úhrada príspevku sa mení s účinnosťou od 1.10.2012 na bezhotovostnú platbu na č.účtu  IBAN :   SK98 5600 0000 0003 5532 3001. Úhrada sa bude uskutočňovať 14.-15. deň v mesiaci (v prípade nedele 16.-ty deň v mesiaci).

Poplatky za stravné

Stravná jednotka na deň je stanovená VZN MÚ č.17/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, vo výške 1,19 € Započítaná je desiata, obed a olovrant. Stravné sa platí na mesiac vopred, odhlásené dni sa odpočítavajú v nasledujúcom mesiaci.
Podľa VZN č.11/2012 o výške príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni bude s účinnosťou od 1.9. 2012 zákonný zástupca dieťaťa uhrádzať spolu s príspevkom na nákup potravín príspevok na režijné náklady vo výške : 0,10 € na jedno hlavné jedlo. Celková výška poplatku na jeden deň je 1,29 €. Stravné sa platí do 30.dňa v mesiaci preddavkovou platbou za nasledujúci mesiac  bezhotovostne na č. účtu : IBAN : SK90 5600 0000 0003 3038 9004.

Odhlásenie zo stravy zabezpečí rodič deň vopred zápisom do evidencie odhlasovania detí  v šatni triedy, alebo telefonicky na č. 041/52 52 044  najneskôr  do 13:00 hod. Zároveň zaznamená aj prihlásenie -opätovný nástup dieťaťa do MŠ. Po chorobe prihlasuje rodič dieťa taktiež deň vopred , ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku , ktorú dieťa odoberá. V prípade náhleho ochorenia dieťaťa si rodič v prvý deň choroby môže prevziať obed do obedára vo výdajnej miestnosti pri školskej kuchyni v čase od 11.00 hod.  do 11.15  hod.-  respektíve podľa telefonického nahlásenia času odberu , najneskôr však do 13.00. hodiny.

                                                                                                                         Výchovno-vzdelávacia činnosť

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa organizuje v súlade so  Štátnym vzdelávacím programom MŠ  SR pre predprimárne vzdelávanie a Školským vzdelávacím programom MŠ Gemerská : „Strom poznania „, v rôznych organizačných formách denného poriadku v MŠ a to edukačných aktivitách a hrách, pohybových činnostiach , zdravotných  cvičeniach, pobyte vonku, záujmových činnostiach a projektových aktivitách.

Starostlivosť o hygienu, zdravie a bezpečnosť detí

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnanci školy riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, zákonmi, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľky MŠ. Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia detí zodpovedajú pedagogickí pracovníci aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.