O nás

Základné informácie o materskej škole

Materská škola  je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, zriaďovateľom je Mesto Žilina.

Charakteristika materskej školy

Materská škola má štyri triedy. Kapacitu tried stanovuje prevádzkový poriadok MŠ v súlade so schválením  RÚVZ a podmienok zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského   zákona).  Poskytujeme celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šiestich rokov a deťom s pokračovaním povinného predprimárneho vzdelávania. Poskytujeme i možnosť poldenného pobytu v MŠ podľa stanovených kritérií.

Materská škola je účelové zariadenie pavilónového typu s prízemím a poschodím s kompletným príslušenstvom tried pre deti v dvoch pavilónoch. Tretí pavilón je hospodársky s vlastnou vývarovňou a ostatnými hospodárskymi a kancelárskymi priestormi. Budova školy sa nachádza  na sídlisku  Vlčince III , v príjemnom tichom prostredí záhrady plnej zelene, mimo dopravnej premávky.

Prevádzka materskej školy

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:30 hodiny do 16:30 hodiny denne. Konzultačné hodiny riaditeľa školy pre rodičov:

od   10:15 do 12:30 hodiny

Konzultácie možno dohodnúť osobne ,alebo na mobilnom telefóne MŠ na čísle : 0903 525 205

Dĺžku prevádzky materskej školy  rodičia spravidla schvaľujú  na začiatku školského  roka na prvom plenárnom zasadaní rodičov školy.

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy po dohode so zriaďovateľom Mestom Žilina upravená v dohodnutom termíne.  Rodičia si prihlasujú deti na svojej kmeňovej škole. V ostatnom čase  podľa Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z.   sa prevádzka MŠ  preruší najmenej na tri  týždne z dôvodov :

  1. potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy ( sanitácia ,  veľké upratovanie )
  2. dezinfekcie prostredia a hračiek
  3.  čerpania dovoleniek  zamestnancov

Podmienky prijatia a dochádzka dieťaťa do MŠ

Deti sa do materskej školy k začiatku školského roka zapisujú zvyčajne v mesiaci apríl- máj  alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita predškolského zariadenia. Podľa zákona č. 209/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245 /2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní (Školský zákon) , zákon zavádza povinné predprimárne  vzdelávanie  do MŠ ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre 5 ročné deti v materskej škole od  1.09.2021 .Prednostne sa teda  do materskej školy prijímajú 5-6 ročné deti , pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. 

Vyplnenú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu s lekárskym potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa rodič odovzdá spravidla osobne  v čase zápisu detí do MŠ riaditeľke, prípadne zástupkyni riaditeľky MŠ. Žiadosť je možné podľa okolností  zaslať aj elektronicky .

 Rodič  dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predloží spolu s prihláškou a potrebnými dokladmi o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga a psychológa, ktorí vo svojom posudku navrhnú zníženie počtu detí v triede vzhľadom na charakter postihnutia dieťaťa.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. o neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka si rodič prevezme u riaditeľky MŠ osobne do 30 dní po uskutočnení zápisu dieťaťa do MŠ, prípadne ak má rodič zriadenú a aktivovanú e-schránku cez portál slovensko .sk rozhodnutie mu bude zaslané do schránky.

Rovnako aj prípade prijímania dieťaťa počas školského roka  si rodič prevezme rozhodnutie riaditeľa MŠ   do 30 dní odo dňa podania žiadosti o prijatie.

Prijatiu zdravého  dieťaťa , alebo dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže predchádzať adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v MŠ po dohode rodiča s riaditeľkou MŠ. V prípade zníženia adaptačnej schopnosti v záujme zdravého vývinu dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní s rodičmi, alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky do materskej školy na dohodnutý čas ,alebo o ukončení tejto dochádzky.

Dieťaťu s povinným plnením predprimárneho  vzdelávania (5-6 ročné ) ,so zdravotným znevýhodnením , ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do MŠ a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa , môže byť poskytnuté indidviduálne vzdelávanie ,  na základe písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast ,  písomného súhlasu  CPPPaP , a žiadosti rodiča ,zákonného zástupcu dieťaťa ,do pominutia dôvodov,  pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do MŠ.

V prípade , že dieťa po dovŕšení  6 roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného  predprimárneho vzdelávania v materskej škole na ďalší školský rok  na základe :

1.písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva  a prevencie ( CPPPaP ),

2. písomného súhlasu  všeobecného  lekára pre deti a dorast

3. s informovaným súhlasom zákonného zástupcu a jeho žiadosťou o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania jeho dieťaťa.

 

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením MŠ (s výnimkou mzdových nákladov) prispieva rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť.

Výška príspevku je podľa Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), určená zriaďovateľom – Mestom Žilina. Uhrádza sa mesačne vo výške, ktorá nepresahuje 7,5 % životného minima.

Podľa VZN Mesta Žilina č. 18 / 2023 , účinného od 1.01.2024  je výška mesačného poplatku  na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov ( PZP )

                                                                   …………35, 00 € na jedno dieťa ……….

Úhrada príspevku sa uskutočňuje bezhotovostným prevodom  na č.účtu IBAN :   SK98 5600 0000 0003 5532 3001. Úhradu poplatku žiadame realizovať  14.-15. deň v mesiaci

                                                                               Poplatky za stravné

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené Všeobecno-záväzným nariadením Mesta Žiliny s účinnosťou od 1.01.2024 nasledovne:

Stravné pre deti od 3 – 5 rokov:

desiata 0,50 €        obed: 1,20 €       olovrant: 0,40€       režijné náklady: 0,40€   – celodenná stravná jednotka s účinnosťou od 1.01.2024 ……………..2,50 €

Stravné pre deti 5 – 6 ročné – predškoláci, deti v hmotnej núdzi, živ. min.:

desiata: 0,50 €       obed: 1,20 €       olovrant: 0,40 €       režijné náklady: 0,40 € – celodenná stravná jednotka s účinnosťou od 1.01.2024 …………….2,50 € 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa predškolákov:

– štátna dotácia je vo výške………………………………………………………………………………..1,40 €

– rodič uhrádza k celodennej stravnej jednotke………………………………………………..1,10 €

Na štátnu dotáciu 1,40 € má dieťa nárok len v prípade, pokiaľ sa zúčastní výchovno- vzdelávacieho procesu. V prípade, že rodič neodhlási deň vopred dieťa zo stravovania a dieťa sa nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu, v ten deň rodič uhrádza dennú stravnú jednotku v plnej výške 2,50 €. Stravné sa platí do 30.dňa  v mesiaci ,vždy za nadchádzajúci mesiac vopred  bezhotovostne na č. účtu školskej jedálne: IBAN : SK90 5600 0000 0003 3038 9004. ( Šeky na platbu vám p. vedúca ŠJ  vydáva spravidla po 20 dni v mesiaci  a musia byť uhradené do 30.dňa v mesiaci . )

Odhlásenie zo stravy zabezpečí rodič deň vopred zápisom do evidencie odhlasovania detí  v šatni triedy,  telefonicky na č. 041/52 52 044 , alebo  0903 525 205  najneskôr  do 13.00 hod.  Po chorobe prihlasuje rodič dieťa taktiež deň vopred do 13.00 hod., ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku , ktorú dieťa odoberá. V prípade náhleho ochorenia dieťaťa si rodič v prvý deň choroby môže prevziať obed do obedára vo výdajnej miestnosti pri školskej kuchyni v čase od 10.40 hod.  do 11.00  hod.  V prípade, že si rodič nestihne  obed prevziať v stanovenom čase ,  telefonicky do 11.00 hod . hlási na MŠ oneskorenie  (na mobilné číslo  MŠ  : 0903 525 205 ) a až v čase od 12.30 – 12.50 hod. je možné si  obed dodatočne v daný deň prevziať.

                                                                         Výchovno-vzdelávacia činnosť

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa organizuje v súlade so  Štátnym vzdelávacím programom MŠ  SR pre predprimárne vzdelávanie a Školským vzdelávacím programom MŠ Gemerská : „Strom poznania „, v rôznych organizačných formách denného poriadku v MŠ v prevahe zážitkovým učením v  edukačných aktivitách a hrách, pohybových činnostiach , zdravotných  cvičeniach, pobyte vonku, záujmových činnostiach a projektových aktivitách.

Starostlivosť o hygienu, zdravie a bezpečnosť detí

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnanci školy riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, zákonmi, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľky MŠ. Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochranu zdravia detí zodpovedajú pedagogickí pracovníci aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.


Warning: Illegal string offset 'sidebar' in /data/8/6/86e5e04d-5986-4d91-a9d5-73700a58a8c2/msgemerska.sk/web/wp-content/themes/kiddy/sidebar.php on line 26

Warning: Illegal string offset 'sidebar_position' in /data/8/6/86e5e04d-5986-4d91-a9d5-73700a58a8c2/msgemerska.sk/web/wp-content/themes/kiddy/sidebar.php on line 27