Pokyny k začiatku školského roka 2021/2022

MILÍ RODIČIA ,

dňom 2.09.2021 začíname nový školský rok 2021/2022 . V školskom roku sa i naďalej budeme riadiť pokynmi MŠ SR , Zriaďovateľa Mesta Žilina a pokynmi RUVZ a dodržiavať stanovené prevádzkové a hygienicko-epidemiologické opatrenia. Dovoľte nám oboznámiť Vás s nasledovnými pokynmi :

PREVÁDZKOVÉ POKYNY :

° Prevádzka MŠ je predbežne stanovená od 6.30 hod do 16.30 hod . Dĺžka prevádzky spolu s ostatnými pokynmi bude prejednávaná na triednych rodičovských združeniach o ktorých termíne Vás budeme informovať

( predbežne v týždni od 6.09.2021 do 10.09.2021 )

° Deti ráno nastupujú podľa zaradenia priamo do svojich tried . Prevádzka všetkých tried bude jednotná : od 6.30 do 16.30 hod. , zberná a rozchodná trieda je do odvolania zrušená .

° Menné zoznamy detí na triedach budú zverejnené vo vstupných chodbách a na dverách jednotlivých tried . Ráno pri vstupe rodič zavedie dieťa do triedy podľa zaradenia v mennom zozname.

° Deti budú môcť byť v priestoroch interiéru i exteriéru školy bez rúšok , pre deti do 6 rokov sa nevzťahuje povinnosť nosenia rúška.

° NOVONASTÚPENÉ DETI ( 3 ročné ) budú v prvý deň 2.09. 2021 v rámci postupnej adaptácie v MŠ iba do 10.00 hod. Po tejto hodine si ich rodičia v prvý deň vyzdvihnú . Dochádzka týchto detí v ďalších dňoch bude upravená podľa dohody a pokynov pani učiteliek na 1. triede.

° Pedagogickí zamestnanci ráno pri vstupe detí do tried povinne podľa Zákona č. 355 /2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia vykonávajú ranný filter ( meranie telesnej teploty, hygiena rúk detským dezinfekčným mydlom….)

POVINNOSTI RODIČOV :

° Rodič vstupuje do budovy s rúškom na tvári a pri vstupe použije dezinfekciu. I naďalej zostávajú v platnosti dané hygienicko-epidemiologické opatrenia , o ktorých dodržiavanie na prevádzke školy Vás všetkých žiadame.

° Rodič , zákonný zástupca dieťaťa, vypisuje pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti . Toto vyhlásenie podpisuje taktiež pri prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v dĺžke 3 a viac po sebe nasledujúcich dní !

Tlačivo vyhlásenia o bezpríznakovosti je možné stiahnuť si a predom vypísať priamo TU, prípadne ho budete mať prístupné v šatniach tried.

° Povinnosťou rodiča je bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom , prípadne regionálnym hygienikom. V prípade , že je u dieťaťa podozrenie ,alebo potvrdené ochorenie na COVID 19 , bezodkladne informuje pani učiteľky na triede a riaditeľa školy.

° Ak dieťa v priebehu dňa v MŠ vykazuje niektorý z možných príznakov COVID 19, je rodič kontaktovaný pani učiteľkou , bezodkladne vyzdvihne v čo najkratšom možnom čase dieťa z MŠ a telefonicky kontaktuje ošetrujúcho lekára.

°Rodič ,dieťaťu z domáceho prostredia nenosí žiadne hračky , prípadne iné predmety . Požiadavku na 1. triede upresníme na triednych RZ.

Prosíme o pravidelné sledovanie správ a informácií zverejňovaných na webovej stránke MŠ – www.msgemerska.sk

MILÍ RODIČIA PRAJEME VÁM AJ VAŠIM DEŤOM USPEŠNÝ NÁSTUP A ZAČIATOK NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA !!!!

Vedenie školy