Vydávanie rozhodnutí

MILÍ RODIČIA NOVOPRIJÍMANÝCH DETÍ ,

na základe vášho podania žiadostí o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie

v čase od 10.5.2023 -12.5.2023 Vám oznamujeme , že rozhodnutia riaditeľa školy

o prijatí , resp. neprijatí detí vám budú zasielané v nasledujúcich dňoch

do elektronických schránok.

V prípade , že rodič nemá aktívnu elektronickú schránku ( cez www.slovensko.sk ) ,

budú rozhodnutia pripravené na osobné prevzatie v riaditeľni MŠ dňa 23.06.2023 / t.j. piatok /

v čase od 7.00 -do 16.hod.

Rozhodnutia, je potrebné osobne si prevziať a potvrdiť podpisom oboch rodičov.

V prípade ,že si rozhodnutie prevezme len jeden rodič , zákonný zástupca dieťaťa ,

druhý rodič ho musí písomne splnomocniť k prevzatiu .

Ak sa rodič nebude môcť osobne dostaviť k prevzatiu rozhodnutia v stanovenom termíne,

do 30.06.2023 Vám budú rozhodnutia zaslané poštou na doručenku s potvrdením prevzatia.

vedenie MŠ