Zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024

Milí rodičia novoprijímaných detí ,

zápis detí sa uskutoční v termíne od 10. mája do 12. mája 2023 nasledovne:

10. mája 2023  v čase od 7,00 – 16,00 hod

         11.mája 2023 v čase od  7,00 – 16,00 hod

        12.mája 2023 v čase od 7,00 – 13,00 hod

Zákonný zástupca dieťaťa doručí žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie riaditeľke materskej školy na  mailovú adresu msgemerska@gmail.com, ( v sken podobe), alebo písomnú žiadosť doručí osobne v čase zápisu do MŠ. K prihláške je potrebné odovzdať aj  potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Tlačivo žiadosti spolu s potvrdením pre všeobecného lekára si zákonný zástupca môže stiahnuť a vytlačiť z webovej stránky MŠ –  www.msgemerska.sk, prípadne si ich v čase zápisu prevziať priamo v MŠ.

Podmienky  prijímania  detí  na predprimárne vzdelávanie.

Podmienky sú stanovené v § 59 ods. 1a 2 školského zákona č. 245/2008 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prednostne sa prijímajú:

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, (dieťa, ktoré do 31.08.2023 dosiahne päť rokov veku)
  • deti, ktoré dovŕšia šesť rokov veku, ale nedosiahli školskú spôsobilosť, t.j. deti, ktoré budú pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
  • deti na povinné predprimárne vzdelávanie s trvalým pobytom v spádovej oblasti našej materskej školy
  • deti, ktoré dovŕšili 3 roky veku k 1.9. 2023
  • deti, ktoré majú trvalý pobyt v meste Žilina

Deti do materskej školy je možné prijať : na povinné predprimárne vzdelávanie, na predčasné predprimárne vzdelávanie, na individuálne vzdelávanie, na pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Riaditeľ školy môže zvážiť aj prijatie dieťaťa so ŠVVP ( špeciálnymi výchovno -vzdelávacími potrebami ) ,ale len ak má na materskej škole vytvorené vhodné podmienky na prijatie tohto dieťaťa /personálne, priestorové, materiálne/.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy do

30. 06. 2023.

Ak majú zákonní zástupcovia odlišné doručovacie adresy, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne. ak je v žiadosti uvedená adresa len jedného zástupcu, rozhodnutie sa doručuje len na známu doručovaciu adresu.

Želáme vám pokojný priebeh zápisu detí do materských škôl. Vedenie školy